2019. január 27., vasárnap

A Nyilvánosság Klub az Alkotmánybírósághoz fordul
1992. január 21.

Közlemény
 
A Nyilvánosság Klub ügyvivői testülete indítványozza a levéltári anyagok védelméről és a levéltárakról valamint az államtitokról szóló számos jogszabályi rendelkezés alkotmányossági felülvizsgálatát és azok megsemmisítését.
Az indítvány szerint a volt állampárt iratainak tavaly év végén elrendelt - önmagában helyeselhető - államosítása, majd a pártarchívum januári lezárása felhívta a figyelmet arra, hogy a levéltári anyagok megismerésének, tudományos kutatásának jelenlegi jogi szabályozása ellentétes az információs szabadságot és a tudományos élet szabadságát garantáló alkotmányos rendelkezésekkel.
A Klub kifejezi azt a meggyőződését, hogy nem halasztható tovább a közérdekű adatok és a levéltári dokumentumok teljes nyilvánosságáról szóló, az Alkotmány elveivel összhangban álló törvény megalkotása.
 
Beadvány
 
T. Alkotmánybíróság!
 
A volt állampárt iratainak tavaly év végén elrendelt - önmagában helyeselhető - államosítása, majd a pártarchívum januári lezárása hívta fel a figyelmet arra, hogy a levéltári dokumentumok megismerésének, tudományos kutatásának jelenlegi jogi szabályozása ellentétes az információs szabadságot és tudományos élet szabadságát garantáló alkotmányos rendelkezésekkel.
Az Alkotmány 61. § (1) bekezdése kimondja ugyanis, hogy "a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van . arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze." Az alaptörvény 70/G. §-ának (1) bekezdése pedig azt rögzíti, hogy "a Magyar Köztársaság tiszteletben tartja a tudományos . élet szabadságát."
Az Alkotmány 8. §-ának (2) bekezdése értelmében ezekre az alapvető jogokra vonatkozó szabályokat csak törvény állapíthatja meg, ám lényeges tartalmuk még így sem korlátozható.
Megítélésünk szerint mindezeket az alkotmányos előírásokat sértik a következő rendelkezések:
1. A levéltári anyag védelméről és a levéltárakról szóló 1969. évi 27. törvényerejű rendelet 10. §-ának az a frissen beiktatott szabálya, amely a művelődési és közoktatási minisztert bízza meg azzal, hogy "gondoskodjon" az egykori állampárt iratainak kutathatóságáról.
2. A fenti Tvr. végrehajtására kiadott 30/1969. (IX.2.) MT. rendelet 13. § (2) bekezdése, amely a levéltári kutatás részletes szabályainak meghatározását szintén a miniszterre bízza.
3. A közgyűjteményekben folytatható kutatások egyes kérdéseiről szóló 118/1989. (XI.22.) MT. rendelet
- 3. § (2) bekezdése, amely a 30 éven belül keletkezett nem titkos iratok kutatását engedélyhez köti,
- 4. § (1) bekezdésének a) pontja, amely a 30 évnél régebben keletkezett, bármely szerv államtitkot, szolgálati és üzemi titkot tartalmazó iratait kutatási korlátozás alá vonja,
- ugyanezen bekezdés d) pontja, amely 50 évig kutatási korlátozást ír elő a határozatlan tartalmú "külpolitikai érdekeket" sértő iratokra.
4. Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1987. évi 5. törvényerejű rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja, amely a Magyarországon működő többezer társadalmi szervezet (pártok, egyesületek stb.) vezetőit is feljogosítja arra, hogy adatokat államtitokká nyilvánítsanak.
5. A Levéltárak Ügyviteli Szabályzatát megállapító 130/1971. (M.K.10.) MM sz. utasítás melléklete
- 109, 110. és 122. §-ai, amelyek a levéltári kutatást előzetes engedélyhez kötik;
- 136. § (1) bekezdése és 160. § (2) bekezdésének f) pontja, amelyek a dokumentumok másolását külön is engedélyhez kötik;
- az utóbbi bekezdés e) pontja, amely a kutatás engedélyezése szempontjából megkülönbözteti az 1945 előtt és után keletkezett iratokat, illetve a magyar és a külföldi állampolgárokat.
Kérjük a T. Alkotmánybíróságot, hogy a történelmi múltra is vonatkozó, mindannyiunkat megillető információs szabadság érvényesülése érdekében a fenti rendelkezések alkotmányellenességét mondja ki és azokat semmisítse meg.
Meggyőződésűnk egyébként, hogy nem halasztható tovább közérdekű adatok megismerhetőségének, a levéltári anyagok mindenki (nemcsak a kutatók) számára biztosított nyilvánosságának és ezzel összefüggésben az államtitoknak új, az Alkotmány elveinek megfelelő törvényi szabályozása.
A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete nevében
 

Babus Endre, Kocsis Györgyi