2019. január 27., vasárnap

A televízió vezetőivel kapcsolatos fegyelmi jogkörről
1992. március 8.


Az elmúlt héten joginak látszó vita alakult ki a miniszterelnök és a Magyar Televízió elnöke között. Magunk még vagyunk győződve arról, hogy a konfliktus valódi indítéka a televíziónak a választásokat megelőző teljes alárendelése a kormány, illetve a kormányzó pártok akaratának. Ez a törekvés nyílt fölrúgása annak a parlamenti konszenzusnak, amely a választásokat követően a közszolgálati tájékoztatási eszközök pártatlansága ügyében kialakult, és amely a médiumok vezetőinek kinevezési rendjéről elfogadott törvényben öltött testet. E megegyezés felmondása közismerten politikai komisszárok jelölésével kezdődött, majd látszólag gazdasági szakember alelnöki kinevezésével folytatódott. Mindeközben folyamatosan késleltetik a válságot alkotmányosan megoldani hivatott, csakis kétharmados többséggel elfogadható médiumtörvény megalkotását.
Jóllehet meggyőződésünk, hogy a hatáskörökről szóló vita egyedül a közvélemény félrevezetésére szolgál, a valós jogi helyzet bemutatására szükségesnek tartottuk szakértők felkérését. Jelentésüket ezúton tesszük közzé:
 
A többször módosított 1047/1974. (IX. 18.) MT határozat értelmében a Magyar Televízió mára elveszítette korábbi országos hatáskörű államigazgatási szerv jellegét. Ezt támasztják alá dr. Müller Györgynek, a Miniszterelnöki Hivatal helyettes államtitkárának szavai is: "A központi igazgatás tagoltságát mérsékelte szervezeti változtatás nélkül az is, hogy megszűnt olyan szervek országos hatáskörű szervvé minősítése, amelyek elvesztették tevékenységük államigazgatási jellegét vagy korábban sem gyakoroltak közhatalmi funkciót .Magyar Televízió, Magyar Rádió." (Magyar Közigazgatás, 1991. december.) Ebből következően a kormánynak a Magyar Televízió feletti - a határozat 5. pontjában említett - felügyeleti tevékenysége kizárólag törvényességi jellegű. Ennek körébe pedig - hacsak ezt jogszabály kifejezetten nem mondja ki - nem tartozik bele a vezetőkkel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása.
Ugyancsak a Magyar Televízió vezetőinek a kormánytól való függetlenítését szolgálta az 1990. évi LVII. törvénynek az a rendelkezése, amely az elnök és az alelnök(ök) kinevezését és felmentését a kormány hatásköréből a köztársasági elnökébe utalta. A törvény indokolása szerint erre a változtatásra azért került sor, "hogy a sajtószabadság alkotmányban meghatározott elve mind teljesebben valósuljon meg, továbbá hogy a törvényben meghatározott intézmények tekintetében a pártatlanság társadalmi igénye méltó helyet kapjon".
E törvényi törekvéssel kifejezetten ellentétes lenne minden olyan értelmezés, amely szerint a Magyar Televízió vezetőivel kapcsolatos - a kinevezésen és felmentésen túli - munkáltatói jogokat a kormány gyakorolja. Különösen alkalmas lenne a kormánybefolyás érvényesítésére és ezáltal a pártatlanság veszélyeztetésére az megoldás, ha a vezetők a kormány fegyelmi jogkörébe tartoznának. Ugyanakkor ez nem jelenti a vezetők "felelőtlenségét". Az alelnök esetében a fegyelmi jogkör gyakorlója - természetesen a munkaviszony keletkeztetésének, illetve megszüntetésének lehetősége nélkül - a Magyar Televízió egyszemélyi felelős vezetője, az elnök. Az elnök súlyos fegyelmi vétsége esetén pedig a miniszterelnök kezdeményezheti a köztársasági elnöknél a felmentést. Egyébként ilyen "csonka" munkáltatói jogok más, közvetlen alárendeltségbe nem tartozó, független vezetők (miniszterelnök, Alkotmánybíróság elnöke, Legfelsőbb Bíróság elnöke, legfőbb ügyész) esetében is előfordulnak. Ezek a vezetők sem kötelesek pl. szabadságukat engedélyeztetni.
Mindezek alapján a kormánynak az állami vezetőkkel kapcsolatban az 1077/1987. (XII. 31.) MT. határozatban szabályozott fegyelmi jogkörét akkor sem lehetne a Magyar Televízió vezetőire vonatkoztatni, ha ők megfelelnének az államtitkári, illetve helyettes államtitkári besorolású személyek kritériumainak. Ilyen következménnyel járó besorolási joggal a miniszterelnök egyébként a jogszabály szerint nem is rendelkezik, hiszen ebben az esetben önkényesen fegyelmi jogkörébe vonhatna alárendeltségébe nem tartozó, nem államigazgatási vezetőket is. Az a jog, ami a miniszterelnököt állami szervekben fontos feladatot ellátó személyekkel kapcsolatban a határozat 38. pontja értelmében egyéni elbírálás alapján megilleti, állami vezetői munkabér, illetve egyéb járandóságok megállapítására vonatkozik. (Ezzel a jogával élt is a miniszterelnök a Magyar Televízió vezetői esetében.) Aligha vitás, hogy más, a kormánytól független állami szervek (pl. Alkotmánybíróság, önkormányzatok) vezetői tekintetében sem jelenthetné ez a jogkör egyszersmind a vezetőknek a kormány fegyelmi jogkörébe vonását.
A Magyar Televízió elnökének, illetve alelnökének államtitkári, illetve helyettes államtitkári besorolásáról egyetlen jogszabály sem rendelkezik, de ez a körülmény nem szerepel e vezetők kinevezési okmányában sem. Az alelnök tekintetében még ez utóbbi esetben sem lehetne a kormány fegyelmi jogköréről beszélni, hiszen a hivatkozott kormányhatározat 28. és 29. pontja nem említi a helyettes államtitkári besorolású személyeket azok között, akikkel szemben a kormány fegyelmi eljárást rendelhet el, illetve folytathat le.
A fentiek alapján a kormánynak a Magyar Televízió vezetőivel kapcsolatos fegyelmi jogköre nemcsak azért kizárt, mert erre vonatkozó tételes jogi szabály nem található a magyar jogrendszerben, hanem azért is, mert az súlyosan sértené a sajtószabadság alkotmányba foglalt elvét.
Ami a legfőbb ügyészségnek 1992. március 6-án kiadott, ezzel ellentétes tartalmú közleményét illeti, szükséges megjegyezni, hogy az ügyészségről szóló 1972. évi V. törvény értelmében az ügyész intézkedései között a jogi véleményt kifejtő állásfoglalás kibocsátásának joga nem szerepel. Amennyiben a legfőbb ügyészség mégis szükségesnek tartja ilyen nyilatkozat kiadását, az a törvény szerint semmilyen jogi kötelező erővel nem rendelkezik.

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete