2019. január 27., vasárnap

Visszaélés az "ügynöktörvénnyel"
2002. január 13.

Habár többször is módosították az "ügynöktörvény"-t az elmúlt évtizedben, eredeti, rendszerváltó célját - az átlátható és tiszta közélet személyi feltételeinek biztosítását - nem változtatták meg a törvényhozók. Alkotmánybírósági határozat is szavatolja az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek, közbizalommal övezett tisztségviselők és politikai közvéleményformálók pártállami múltjának szigorú szabályok szerinti átvilágítását. Eszerint az ügynökbírák garantálják a lusztrációs eljárás alá vont közszereplők nevének anonimitását mindaddig, amíg az érintett saját maga nem vállalja azt a jogkövetkezményt, hogy nevének a Magyar Közlönyben való megjelentetésével nyilvánosságra kerüljön ügynöki kapcsolata a néhai politikai rendőrséggel. Ha azonban az informátori szerepet az ügynökbírák nem tudják dokumentumok alapján bizonyítani, akkor az átvilágított személy névtelensége épp olyan szent és sérthetetlen része a közélet tisztaságának, mint a bizonyítottan ügynök nevének kötelességszerű nyilvánosságra hozatala, kivéve, ha ennek elkerülése végett az érintett személy lemond munkaköréről. Hogy az átvilágított ártatlan, vagy hogy az átvilágított és érintettnek találtatott, de az állásáról lemondó személy neve sérthetetlen titok, olyan jogszabályi előírás, amelyet eleddig csupán a Magyar Rádió Rt. elnökének és alelnökének volt mersze megszegni. Kondor Katalin vette magának a bátorságot, hogy diszkrecionális jogot gyakoroljon, s maga állítsa össze a Magyar Rádió dolgozói közül az átvilágítandó személyek listáját, azok tudta és beleegyezése nélkül. Ezt akár az ügynökbírák kérték tőle, akár önszorgalomból tette, a törvény nem hatalmazta fel rá. "Meggyőződése" - amelyet minap a sajtóban kifejtett - vagyis hogy vannak olyanok, akik azért hagyták el sietősen a munkahelyüket, mert az ügynökbírák rostáján fennakadtak -, nemcsak az "ügynöktörvény" szabályait rúgja fel, hanem sérti mindazon személyek jogát jóhírnevükhöz és szakmai hitelük megtartásához, akik épp a Kondor által létrehozott politikai körülmények miatt távoztak "sietősen" a közszolgálati állásukból. Demoralizálja a munkahelyi atmoszférát és alkotmányos alapjogokat sért Hollós János alelnök körlevele is. Ebben az "ügynöktörvény" előírásait megszegve, előírja az átvilágított munkatársaknak, hogy az átvilágításuk eredményét tartalmazó bírósági határozatot szolgáltassák be munkáltatójuknak, jóllehet azok nem az irattári közvagyon részei, hanem az egyén személyes - jogilag védett magántitkot tartalmazó - dokumentumai. Hollétéről kizárólag maga az átvilágított személy határozhat az információs önrendelkezési joga alapján.
Megakadályozandó, hogy a közélet tisztaságát előmozdító törvényt az elnök és az alelnök a Magyar Rádió munkatársainak megfélemlítésére, a közszolgálati intézmény demoralizálására használhassa fel, a Nyilvánosság Klub felkéri az adatvédelmi ombudsmant, hogy vizsgálja meg a vezetői intézkedések és nyilatkozatok következtében kialakult, az adatkezelés alkotmányosságát sértő állapotot.
A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Levélváltás az adatvédelmi biztossal


Péterfalvi Attila Úr
Adatvédelmi biztos részére
Tisztelt Péterfalvi Attila!
A Nyilvánosság Klub Országos Egyesület tisztelettel arra kéri Önt, hogy vizsgálja ki, nem alakultak-e ki anomáliák a Magyar Rádió Rt.-nél a többször módosított 1994. évi XXIII. törvény végrehajtásával kapcsolatban. Szeretnénk, ha az adavédelmi biztos úr utánajárna a következő főbb kérdéseknek:
1.) Kondor Katalin elnöknek volt-e törvényes felhatalmazása arra, hogy saját belátása szerint állítsa össze az ügynökbíráknak küldött listát az átvilágítási eljárásra javasolt személyekről?
2.) Mulasztást követett-e el azzal, hogy az összeírt személyeket nem tájékoztatta az ügynökbírák hivatalához továbbított hivatalos iraton való szerepeltetésükről?
3.) Jogában állt-e Hollós János alelnöknek - Pro Domo-szerű körlevélben -munkahelyi vezetőik révén fölszólítani a Magyar Rádió Rt. munkatársait arra, hogy az átvilágítási bíróktól kapott határozatot szolgáltassák be munkatársának, Valcsó Erzsébetnek?
4.) Azt a látszatot keltve, mintha az "illető" munkatársak átvilágításáról bennfentes információi lennének Kondor Katalinnak a kizárólag a bírák adatkezelési jogához kapcsolódó eljárás mikéntjéről, a munkahelyi vezető nem tüntette-e fel magát félrevezető módon hamis színben?
5.) Ezekkel a - részünkről vélelmezett - adatkezelési anomáliákkal és a Magyar Rádió Rt. átvilágításáról a Magyar Nemzet 2002. január 4-ei és a Népszabadság 2002. január 9-ei számában megjelent nyilatkozataival az elnök, valamint a szakmai nyilvánosság számára kibocsátott körlevelével az alelnök nem sértett-e alkotmányos alapjogokat, nem ártott-e az újságírók szakmai jóhírnevének, illetve nem járult-e hozzá szakmai hitelük rontásához?
Budapest, 2002. január 13.
Fáradozását előre is köszönve, tisztelettel üdvözli:
Kenedi János
A Nyilvánosság Klub ügyvivői testületének tagja
*********************
Adatvédelmi Biztos
Ügyiratszám: 30/K/2002-3
Ügyintéző: Dr. Trócsányi Sára
Kenedi János
a Nyilvánosság Klub ügyvivői testületének tagja
Tisztelt Kenedi úr!
Beadványára - melyben a Magyar Rádió elnökének az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvénnyel összefüggő tevékenységének kivizsgálását kéri - válaszul az alábbiakról tájékoztatom:
A hivatkozott törvény meghatározza, hogy az írott és elektronikus sajtó mely tisztségeit betöltő személyeknek kell az átvilágításnak alávetniük magukat. Az Alkotmánybíróság több határozatában kifejtette, hogy a személyes adatok védelmét, mint információs önrendelkezési jogot értelmezi, ennek az értelmezésnek alapján született meg a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény is. Az adatvédelmi törvény szerint bárki az adatvédelmi biztoshoz fordulhat, akinek véleménye szerint személyes adatai védelméhez fűződő jogát megsértették, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Beadványában Ön nem közölte, hogy a Magyar Rádiónál betölt-e olyan tisztséget, mely az ügyben való érintettségét megalapozná. Kérem, tájékoztasson arról, hogy a törvény szerint átvilágítandó feladatkört lát-e el, ebben az esetben az esetet természetesen kivizsgálom.
Budapest, 2002. január 29.
Üdvözlettel:
Dr. Péterfalvi Attila
*********************
Ügyiratszám: 30/K/2002-3
Dr. Péterfalvi Attila
adatvédelmi biztos úrnak
Budapest
Tisztelt Adatvédelmi Biztos Úr!
A fenti ügyszámon ez év január 29-én kelt válaszlevelével kapcsolatban a következőket ajánlom szíves figyelmébe:
A Nyilvánosság Klub országos egyesület, amelynek ügyvivői testületének nevében Önhöz fordultam, 1988-as megalakulása óta feladatának tartja a tág értelemben vett társadalmi nyilvánosság védelmét. Úgy gondoljuk, a nyilvánosságot fenyegető veszélyt jelent, ha közszolgálati intézmények, mint amilyen a Magyar Rádió, vezetői munkatársaik személyes adataival visszaélve jogellenesnek tűnő adatkezelést végeznek. Ennek, az akár több száz ember személyes adatainak védelmét érintő ügyben kértük Öntől, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 24. § a) és b) pontjában biztosított jogkörében vizsgálja ki az esetet, és ha jogellenes adatkezelést tapasztal, tegye meg azokat az intézkedéseket, amelyeket a törvény 25. §-a alapján helyesnek tart. Vagyis levelemmel nem a törvény 27. §-ában foglalt érintettként kértem az eljárását, hanem egy általunk jogellenesnek tartott, és ilyenként akár bűncselekmény alapos gyanúját is kimerítő adatkezelésre kívántuk felhívni a figyelmét. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a törvény alapján Önnek nem kötelessége bejelentésünk alapján a kért vizsgálat megindítása, de ebben az esetben kíváncsiak volnánk elutasításának indokaira.
Budapest, 2002. február 7.
Üdvözlettel:
Kenedi János
a Nyilvánosság Klub
ügyvivői testületének tagja
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------