Monitor csoport

"Demokráciában a közhatalomhoz a választópolgárok meggyőzésén keresztül vezet az út, a választópolgárok nagy tömegeit pedig nálunk (is) elsősorban a közszolgálati rádión és televízión keresztül lehet elérni. Ha a rádió és a televízió bizonyos pártok, személyek és csoportok javára és mások ellenében beavatkozik ebbe a folyamatba, akkor a választópolgárt megfosztja attól a lehetőségtől, hogy reális ismeretek, reális valóságkép és a versengő pártok tényleges teljesítménye alapján válasszon.
Az a médium, amely maga kíván közönségének pártot választani, ellensége a demokráciának és ellensége a demokrácia polgárainak.
A demokratikus érzelmű polgárok helyesen teszik tehát, ha a pártos törekvésekre érzékeny szemmel figyelik a közszolgálati rádiót és televíziót. Különösen indokolt ez a választások közeledtével, s különösen indokolt ott, ahol a közszolgálati rádiózás, televíziózás pártatlanságának alkotmányos garanciái nem születtek meg, ahol hosszú évek óta nincs olyan jelentős politikai erő, amely ne tartana önmagával szemben elfogultnak bizonyos műsorokat, rádiós és televíziós alkotócsoportokat és vezetőket, s ahol az elfogultsággal kapcsolatos vádakat és ellenvádakat igen heves indulatok kísérik. A Nyilvánosság Klub Monitor Csoportja szeretné az indulatok egy részét tényekkel helyettesíteni, tényekkel, amelyek alapján könnyebb, s amelyekkel szemben nehezebb vitatkozni."
Ezekkel a gondolatokkal indítottuk útjára 1993 őszén a közszolgálati hírműsorokat rendszeresen vizsgáló kutatásainkat és a vizsgálatokból leszűrt következtetéseinket, havonkénti jelentéseinket. Elhatároztuk ugyanis, hogy rendszeresen, hónapról hónapra adatokat fogunk szolgáltatni arról, hogy a megelőző hónapban a Magyar Televízió és a Magyar Rádió legbefolyásosabb politikai műsorainak magyar vonatkozású híreiben milyen világkép tárul a közönség elé, milyen politikai teret ábrázolnak ezek a műsorok.
A vizsgálat módszeréül a tartalomelemzést választottuk. Meghatároztuk azokat a legfontosabb szempontokat, amelyeknek az előfordulását az elemzések révén mérni kívánjuk - s ezek a következők voltak:
- mely személyek, pártok és intézmények hányszor, mennyit és milyen formában szerepeltek az előző hónap műsorainak híreiben;
- milyen témák kapnak teret a műsorokban, melyek részesülnek előnyben;
- és hogy e műsorok mennyire negatív, illetve mennyire pozitív képet közvetítenek.
A tartalomelemzés során minden műsort azonos szempontrendszer (kódutasítás) alapján dolgoztunk fel. A kódolók regisztrálták azoknak a jellemzőknek az előfordulását, amelyeket a kutatás céljai meghatároztak. Az említett műsorokat magnó-, illetve videó-kazettára rögzítettük, és a teljes magyar vonatkozású anyagot lekódoltuk.
Az adatgyűjtésre, elemzésre és a folyamatos jelentések megírására a Nyilvánosság Klub 1993. évi közgyűlésének döntése alapján megalakított Monitor csoport kapott megbízást, a tartalomelemzést végző szociológusok - Argejó Éva, Beck László, Becskeházi Attila, Fischer György, Galló Béla, Révész Sándor, Terestyéni Tamás és Vásárhelyi Mária - a szerzői a következőkben olvasható havi jelentéseknek, amelyek 1993. szeptemberétől - 1997. júliusáig a Magyar Hírlapban jelentek meg, 1997. augusztusától napjainkig pedig a Népszavában.
A Monitor Csoport tevékenységébe időről időre bekapcsolódtak további munkatársak, akiket felkértünk arra, hogy a számszerű adatokon alapuló "kemény" tartalomelemzések kiegészítéseként úgynevezett "puha elemzéseket" írjanak egy-egy konkrét témáról vagy jelenségről.
A tudományos kutatók munkáját kódolók - Dulovics Dezső, Monostori Gabriella, Peregi Tamás, Vámos Rita, Vincze Tímea és Zsombor Miklós - segítették, a rögzítést Ludányi Zsuzsa végezte.
Az elkészült tanulmányokat Vicsek Ferenc és Závada Pál szerkesztette.
A kutatáshoz részben saját rögzítésű, részben a Budapest Observer Kft. által rendelkezésünkre bocsátott anyagokat használtuk.
Munkánkhoz egyedül a Soros Alapítványtól kaptunk támogatást, amit ezúton is megköszönünk.

Szintén köszönettel tartozunk a Medián közvéleménykutató intézetnek, mert szociológiai munkánkhoz segítséget nyújtottak.